Kariera a osobowość


Źródło: morizon.pl

Planując karierę, należy zacząć od analizy samego siebie, czyli własnej osobowości. Osobowość to wszystkie cechy charakteru, które wpływają na styl myślenia i działania. Istotnymi czynnikami są predyspozycje i cechy osobowości. To głównie od nich zależy jaki styl kariery będziemy realizować.                                                                                                                                                                    

Największy wpływ na to, kim teraz jesteśmy, jaki zawód wykonujemy oraz jaką robimy karierę, miało środowisko rodzinne, w którym się wychowałeś. To rodzice modelowali Twoje zachowania, przekazywali wartości i wzorce jakimi kierujesz się obecnie. To również ich postawa wobec Ciebie i relacje, jakie między wami panowały, miały wpływ na podjęte przez Ciebie decyzje odnośnie obecnie realizowanej kariery.

Anna Roe wyróżniła trzy postawy rodziców, które mają znaczenie przy kształtowaniu się preferencji zawodowych. Są to:

1. Emocjonalna koncentracja na dziecku.                       

Rodzic prezentujący taką postawę może być nadopiekuńczy lub zbyt wymagający. Postawa nadopiekuńcza skutkuje u dziecka brakiem inicjatywy, apatią, pasywnością, bierną albo wycofaną postawą w stosunku do otoczenia. Dziecko zgadza się na propozycje zawodowe wypełniane przez rodziców, spełnia ich oczekiwania, a także nie wierzy we własne siły. Postawa zbyt wymagająca, związana ze stawianiem dziecku nadmiernych wymagań. Rodzice poprzez nadmierną kontrolę, zakazy i nakazy odbierają dziecku możliwość bycia tym kim chce. Prowadzi to do wyuczonej bezradności albo zachowań prowokacyjnych.

2. Unikanie dziecka.

Konsekwencją unikania dziecka jest u dziecka niskie poczucie własnej wartości, kompleks niższości, przeżywanie sprzecznych uczuć w stosunku do siebie i innych, utrudnione kontakty społeczne i zawodowe.

3. Akceptacja dziecka

Jest to przynosząca najwięcej pozytywnych efektów postawa rodzica wobec dziecka. Jej konsekwencją jest prezentowanie otwartej postawy wobec innych pracowników, pomysłów i problemów. Nabyte w dzieciństwie przekonanie o własnej wartości, umiejętnościach i zdolnościach przyczyni się do łatwiejszego startu zawodowego.

J.E. Holland opracował następujące typy osobowości w swoim heksagonalnym modelu osobowości:

– realistyczny

– konwencjonalny

– przedsiębiorczy

– badawczy

– artystyczny

– społeczny

Typ realistyczny posiada uzdolnienia manualne i techniczne. Cechuje ich praktyczność i wytrwałość. Znajdują satysfakcję w takich zawodach jak: rolnik, inżynier, kierowca. Ich słabą stroną są małe umiejętności społeczne.

Typ konwencjonalny to zorientowanie na prace biurowe. Cechuje je uporządkowanie, systematyczność, wytrwałość. Zależy im na osiągnięciu sukcesu. Znajdują satysfakcję w takich zawodach jak kasjer, księgowy, urzędnik.

Typ przedsiębiorczy to nastawienie na realizację celów i optymizm. Cechuje go dynamiczność i ambicja. Mocnymi stronami są talenty przywódcze i komunikacyjne. Znajdują satysfakcję w takich zawodach jak szef firmy, prawnik czy handlowiec.

Typ badawczy to nastawienie na poznanie świata, wykorzystywanie w pracy zdolności myślenia analitycznego i abstrakcyjnego. Cechuje ich racjonalizm, krytycyzm i ciekawość. Ich ścieżką kariery powinna być praca naukowa.

Typ artystyczny to osoby bardzo kreatywne, ekspresyjne, wyrażające swoje emocje, idealistycznie nastawione do świata. Posiadają predyspozycje w zawodach twórczych i artystycznych. Preferowane zawody to malarz, aktor, pisarz.

Typ społeczny to osoby o typie osobowości lubiące i ceniące pracę z ludźmi. Posiadają wysokie kompetencje interpersonalne, komunikacyjne, wychowawcze i opiekuńcze. Sprawdzają się w zawodach nauczyciela, pracownika socjalnego, kelnera czy pielęgniarki.

Jeżeli wiesz jaki jest Twój typ lub typy osobowości, łatwiej będzie Ci zaplanować swoja karierę. Należy się także zastanowić jaką strategię realizowania kariery powinieneś wybrać.

Według C. B. Derra w robieniu kariery możesz być zorientowany na:

– wytrwałą pracę

– bezpieczeństwo

– wolność

– równowagę

– sukces

W życiu zawodowym możemy wykonywać pewne działania mające wpływ na realizację swojej kariery, a także stwarzać sytuację by zawsze być jeden krok do przodu przed innymi. Powinniśmy znaleźć pracę, która daje poczucie bezpieczeństwa, znaleźć mentora. Starać się wypracować model zachowań, które będą potwierdzały naszą nieprzeciętność. Opracować plan kariery i szybkiego tempa jej realizacji. Budować sieci społecznego wsparcia. Utrzymywać kontrolę nad tym by wszelkie zlecone zadania były realizowane na bieżąco. Utrzymywać swoją strategię kariery w tajemnicy. Skupić uwagę na realizacji zobowiązań i przestrzeganiu reguł. Utrzymywać gotowość do przeciwstawiania się trudnościom.

Planując karierę, zdobądź jak najwięcej informacji o osobie samym, czyli o swojej osobowości. Ważne są Twoje mocne i słabe strony, uzdolnienia, aspiracje i potrzeby.

Artykuł oparty o materiały szkoleniowe Akademii PARP . Portalu edukacyjnego dla małych i średnich przedsiębiorstw. Szkolenie „Planowanie własnej kariery zawodowej”.

 

Dodaj komentarz

Featuring Recent Posts WordPress Widget development by YD